Dahla  Attivitajiet  Ritratti  Storja  Memorabilja  Kuntatti

Ktieb tal-mistidnin

Zied Kumment Gdid

J. Azzoppardi

4th Nov 2013
Nghid proset lill kull min hadem fil-progett tas-Sala Principali tal-Kazin. Sala kompletalment differenti u kapolavur, u milli nista nifhem fadalla xi ftit xoghol, hallejtuni bla kliem, Proset Kbira.

Nixtieq ukoll nawgura l-President il-gdid tas-Socjeta' kif ukoll lill-Kumitat il-gdid l-hidma t-tajba fis-sena li gejja.

P. Mifsud

15th Jul 2013
Proset kbira lis-Socjeta' tal-attivita' 'Festa Gelati' fejn sar ir-Rekord tal-akbar Gelat f'Malta. Zewg serati mimlija divertiment fejn attrattaw bosta persuni min barra r-Rahal.

Komplu sejrin hekk hbieb.

Jana Mifsud

15th Apr 2013
Proset lill kulhadd tal-Play verament helwa li ittellghet bl-isem 'Polly u Polly, Hawwad Profs'.

Derek Mifsud Speranza

25th Feb 2013
Prosit to the band and to the commitee for a top class performance re the Musical concert held last Saturday 23rd February . Having attended most of the past musical concerts of our club, this was the best that I have enjoyed most. PROSIT U PROSIT TASSEW. KEEP IT UP.

Robert Baldacchino - Kaxxier

4th Dec 2012
L-Milied rega maghna u mieghu igib ferh u ghaqda. Ghaldaqstant is- Socjeta taghna ghal dawn iz-zminijiet ser tkun qed torganizza diversi attivitajiet sabiex flimkien ingawdu dan iz-zmien ta ferh. L-attivitajiet ser ikunu varji, kemm ghat tfal kif ukoll ghall-kbar. Aktar dettalji dwar l-attivitajiet ser ikunu reklamati dalwaqt kemm f' gazzetti lokali kif ukoll f' posters madwar Birzebbuga.

Prosit kbira tmur ghal shabi li ghal sena ohra regghu armaw Triq Birzebbuga kif ukoll din is- sena Triq Zaren Dalli sabiex idahlu lir-residenti ta dan ir- rahal f'atmosfera differenti min tas-soltu.

Nixtieq min hawn nirringrazzja lil Kunsill Lokali ta Birzebbuga b-mod specjali lil Ing. Stanly Zammit li ghogobu igib l-finanzi sabiex b'hekk ser ikolna Birzebbuga mixghewla aktar mis-soltu. Grazzi mill-gdid.

Robert Baldacchino - Kaxxier

20th Oct 2012
Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li attendew ghall- laqgha Generali tal- Hadd li ghadda, fejn deheret bic- car il- Hidma kontinwa li ssir matul sena.

Nghamel appell sabiex tigi mhalsa l menswalita 2012/13. Dan jista jsir kull nhar ta Hadd bejn 09.00 u 12.00. Fil-granet li gejjin membri tal- Kumitat Ezekuttiv ser ikunu qed iduru door-to-door sabiex jingabru l- menswalitajiet ukoll.
Nitlobkom tkunu generuzi sabiex nkomplu nkattru l-muzika fir-rahal taghna Birzebbuga u naghtu gieh lil Patrun San Pietru kif jixraq.

Henry Bonnici

16th Oct 2012
Nixtieq publikament nirringrazja li-sur Johan Briffa ta\' kemm qeghda dmiru sewwa bhala segretarju. Min hawn nawgura lil-kumitat il-gdid hidma kbira biex b\'hekk naraw is-socjeta\' taghna dejjem tikber fit-taghlim tal-muzika dik hi l-ewwel prijorita taghna, kif dejjem kienet. Issa bdejna sena ohra u inridu inkomplu fejn hallejna ghanda hafna xoghol imma jekk nahdmu flimkien nergu naraw rizultali tajbin bhal ma kienet din is-sena.

Derek Mifsud Speranza

15th Oct 2012
This morning I attended the annual General meeting of our society which was chaired by Mr. Anthony Camilleri.

May I take this opportunity in congratulating Mr Camilleri in the outstanding manner in which he chaired the meeting.
Also to to publicly congratulate the president Mr Jason Vella together with the outgoing Secretary Mr. Johan Briffa , and the Treasurer for working so hard with a lot of personal scrifice and in ending the year with a substanial profit.
I would also like to wish the new committee all the best for the future as I am sure that they will all be doing their utmost to keep the society in high esteem as to further the good of our club.

I am possitive that all members share the same opinion, and they would be willing to give a helping hand when needed as it has always been in the past years.

Derek

Stephanie Buhagiar

14th Oct 2012
Nawgura minn qalbi sena mimlija hidma fejjieda u kemm jista jkun minghajr xkiel lil Kumitat Ezekuttiv li nhattar waqt il-laqgha generali dalghodu. Awguri specjali tmur ghas-segretarju l-gdid Henry Bonnici u grazzi kbira lil Johan Briffa.

kevin

17th Sep 2012
proset tal-wirja sabiha li kellkom f jum birzebbuga organizzata mill-kunsill lokali.

Jonathan Bonnici

25th Aug 2012
Il-Festa ghaddiet u minn qalbi nixtieq nghid prosit lil dawk kollha li kellhom x'jaqsmu mal-festa. Kif kullhadd jista' jinnota kull sena il-festa qieghda tikber. Dan Grazzi ghal dawk il-membri kollha li jaghtu sehmom fi hdan is-Socjeta volontarjament. Dan jaghmluh mhux biex jidhru izda ghax tassew ghandhom go qalbom lis-Socjeta kif ukoll lil San Pietru. Jalla nibqghu sejrin hekk inzommu saqajna mal-art sabiexbiex tassew isem is-Socjeta dejjem jibqa' fuq fomm kulhadd. Prosit u grazzi lil Kulhadd.

Viva San Pietru

Joseph Busuttil

8th Aug 2012
Proset Ghal din is-sena .. Issa Nistennew Sena ohra :)

Julian Izzo

30th Jul 2012
Fl-aħħar waslet festa oħra u illeja ħa nibdew il-festa bill-ħruġ tal-vara ta' San Pietru fuq iz-zuntier u ilkoll flimkien natgħuh gieħ kbira. Nixtieq nawgura l-Festa t-Tajba lill-poplu kollu ta' Birżebbuġa.

Viva San Pietru,
Prinċep tal-Appostli
u Rebbieħ fuq il-Ktajjen

Ryan Farrugia

30th Jul 2012
Walset festa ohra u ilejla nergghu naghtu gieh lil missierna San Pietru hekk kif johrog mill-bieb tal-Knisja.

Nixtieq nawgura il-festa t-tajba lil kulhadd specjalment lill-membri ta' din is-socjeta' .. J'alla San Pietru jzomm idejh fuqna u jberikna.

Viva San Pietru

Roderick Cachia

2nd Jun 2012
Xtaqt inwassal l-kondoljanzi tiegħi lil familja Formosa għat-telfa tas-sur Alfred Formosa, ex-Viċi President tas-Soċjeta tagħna. Grazzi Fred lilek u lil martek Frida, għax-xogħol volontraju li tajtu lis-soċjeta'. Aħna, li dak iż-żmien konnha żgħażagħ żgur li tgħallimna ħafna min nies bħalkom li dejjem tajtu mingħajr qatt ma stennejtu xejn lura u poġġejtu l-interess tas-soċjeta' dejjem fuq quddiem. Grazzi.

Strieħu fil-paċi u żommu ħaristkom fuqna.

Il-Pinkish.
< back next >


sponsorjat minn
Advert


copyright Soc Fil San Pietru 2014 designed & created by eosArtscopyrightlegal disclaimerprivacy policy cms