Dahla  Attivitajiet  Ritratti  Storja  Memorabilja  Kuntatti

Ktieb tal-mistidnin

Zied Kumment Gdid

sezzjoni zaghzagh iljuni

21st Apr 2012
Min qalbna nixtiqu nawguraw lil membri kollha ta l-ghaqda 22ta frar ghal harqa li andhom ilelja fuq.il fosos mohhkom hemm .San pietru jzomm idejh fuqkom

Jonathan Bonnici

17th Apr 2012
Il-Kummiedja Cajt u Cucati... Hbieb u Namrati, attivita ohra fil-kalendarju tas-Socjeta li kienet ta' sodisfazzjon kbir ghal kulhadd. Minn qalbi nghid proset li shabi li taw sehmom sabiex hallew tbissima fuq kulhadd li attendew sabiex jaraw din il-kummiedja. Hidma maghquda flimkien issarfet f'rizultat sabih li kullhadd hareg sodisfatt.

Inheggu lil kulhadd sabiex isegwi l-avvizi li qed ikollna dwar l-attivitajiet li gejjin ghax zgur se jinzlu ghasel ma' kulhadd. Kull sezzjoni u ghaqda fi hdan is-Socjeta qed tahdem sabiex l-isem taghna jibqa tiela l' fuq

Grazzi lil kulhadd tal koperazzjoni taghkom.

Viva San Pietru

Andy Mifsud

16th Apr 2012
Nghid grazzi lill kull min attenda ghal kummiedja li tellajna bl-isem 'Cajt u Cucati....Hbieb u Namrati', li ttellghat fl-iskola primarja ta' Birzebbuga nhar is-Sibt 14 u l-Hadd 15 ta' April. L-attendenza kienet wahda ragonevoli u l-kummenti kienu hafna pozittivi. Nispera li tfajna tbissima fuq xuftejkhom.

Roderick Cachia

21st Feb 2012
F'jum il-festa tal-katedra ta' San Pietru xtaqt inwassal l-awguri tieghi lir-residenti kolha Birzebbugin u lid-devoti kollha tieghu. Zgur li San Pietru ghamel hwejjeg kbar maghna u ta' min ikompli ixandar il-kobor ta dan l-appostlu. Dejjem f'qalbna Xmun.

Roderick Cachia

14th Jan 2012
F\'eghluq it-22 sena anniversrju nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha, li dejjem hadmu ghal interess genwin tas-socjeta\' u gabu vera l-interess taghha qabel l-interess personali. Onorat li kont naghmel parti minn din l-istorja.

Benji

31st Dec 2011
Nixtieq nejjd is-Sena it-Tajjba lil kullhadd. Modd specjalment lil shabi tal kummitat u lil sezzjonijiet kollha u lil membri kollha ta din is-Socjeta wisq ghaziza ghalina. Jalla ikollna sena mimlija paci u sahha u hena. San Pietru harisna Dejjem.

Roderick Cachia

23rd Dec 2011
Nawgura l-isbaħ xewqat lill-membri tas-soċjeta' tagħna, Milied ħieni u sena mimlija paċi u saħħa. Awguri.

Derek Mifsud Speranza

13th Dec 2011
I would like to congratulate the committe and and all those responsible for decorating the street infront of our club.

It really looks beautifull especially in the evening so much professionally done .

PROSIT U PROSIT TASSEW .

May I take this opportunity in wishing.
The President and his committe and all the club members , together with their families .

A Merry Christmas full of Peace and Happiness

Membru

5th Dec 2011
Nixtieq nghid proset lill Kumitat u Sezzjonijiet tan-numru sabieh ta' attivitajiet li hejjejtu ghaz-zmien ta' festi li daqt jaslu maghna. Proset ukoll tat-tizjin tat-triq tal-kazin, li ddahhalna fl-atmosfera tal-milied.

Derek Mifsud Speranza

23rd Oct 2011


While saying thank you to the past committe expecially to Mr Walter Pace The past treasurer who did not wish to contest again in the committee after having this position for the past 9 years with excellent results also His wife Sue.

As for the new Committee may I wish them all the best as to continue in working hard as to achieve the best for our club and to work hand in hand together without having any animosity or pique with each other.

In doing so it will be the only way to be of benefit for our society.

Our Motto should be: Being together we shall succeed but if devided we shall Not.

May God Bless all of you to be able to move ahead as to achieve our targets .

Roderick Cachia

17th Oct 2011
Nixtieq nawgura lil Kumitat Ezekuttiv il-gdid tas-socjeta' hidma sfieqa. Fl-istess waqt xtaqt nirringrazzja lis-sur Walter Pace (ex-Kaxxier) tad-9 snin hidma kontinwa b'rizq is-socjeta'. Bniedem li kien strumentali ghal-finanzi tas-socjeta'. Grazzi ta dak kollu li wettaqt u j'Alla tibqa taghti kontribut lis-socjeta'.www.sanpietru.wordpress.com

9th Aug 2011
Insellem lil kulħadd wara ċ-ċelebrazzjoni tal-festa li kellna. Ngħarrafkom li saru updates ġodda fuq is-sit www.sanpietru.wordpress.com Dawn jinkludu wkoll il-briju u n-nar taż-żewġ każini. Nistieden lil kulħadd, il-membri u l-partitarji kollha minghajr distinzjoni ta' xejn biex iżuru s-sit bl-aħħar aġġornamenti dwar il-festa. Jonqos biss l-aħħar irtokki ta' Nhar il-festa u nkun nista' ntella' l-aħħar aġġornamenti ta' Jum il-festa.

Roderick Cachia

8th Aug 2011
Ma nistax ma nuriex l-apprezzament tieghi għal festa sabiha li giet organizzata mis-socjeta' taghna ad unur il-patrun taghna San Pietru. Prosit li kull min kien involut.

Prosit ukoll ghas-sehem ta numru sabih ta' membri mill-amminstrazzjoni ghal partecipazzjoni taghhhom waqt il-funzjonijiet religjuzi. Nkomplu nuru li ghas-socjeta' taghna l-festa hija wahda holistika.

Ikun ferm ghaqli li s-socjeta taghraf l-potenzjal f'kull membru u attivist, li lesti jaghtu kontribut lil din is-socjeta, halli s-successi li nkisbu matul l-ahhar 21 sena jkomplu jikbru.

Iz-zmien ma jistenna l-hadd u resqin lejn zewg anniversarji kbar, il-100 sena parrocca ta' Birzebbuga (2013) u l-25 sena mit-twaqqif tas-socjeta' (2015). Is-socjeta' trid tkun preparata bl-ahjar mod possibli sabiex taghti l-ahjar kontribut lejn ir-rahal taghna kif dejjem ghamlet fil-passat.

Grazzi lil President, Segretarju, Kaxxier u amminstrazzjoni talli offrejtulna gimgha ta' festi sbieh.

Hubertus Welzen

6th Aug 2011
What a great musical programme you provided us with last night. I thoroughly enjoyed the band, the choir and the 2 guest singers. It was a great night enjoyed by all. Well done

Stephanie Buhagiar

6th Aug 2011
Prosit lis-surmast, il-banda u l-kor tas-Socjeta tal-programm meraviljuz Vokali u Strumentali tal-bierah.

F'isem il-kumitat nixtieq niskuza ruha ta' nuqqas tas-siggijiet kien hemm il-fuq min 220 siggu. Din is-sena hafna mir-riservazzjonijiet saru ghaliex saret anke notice gewwa l-kazin biex dawk il-membru li xtaqu nirriservalhom post kollhom iccemplu. Naraw li s-sena ddiehla barra li nergaw naghmlu l-istess u naghtu l-opportunita lil membri jirriservaw il-post naraw li ngibu aktar siggijiet ghal pubbliku generali.

Naqbel hafna ma dak il-membru li qali li l-Innu San Pietru fil-Glorja kien ic-cirasa fuq il-kejk - Prosit lil banda, il-Kor lil Marthese Grech u l-Johan Briffa u prosit akbar lil minn kitbu - Alex Caruana.

Il-festa t-tajba lil kulhadd.
< back next >


sponsorjat minn
Advert


copyright Soc Fil San Pietru 2014 designed & created by eosArtscopyrightlegal disclaimerprivacy policy cms