Dahla  Attivitajiet  Ritratti  Storja  Memorabilja  Kuntatti

Ktieb tal-mistidnin

Zied Kumment Gdid

Martin u Luke Camilleri

30th Oct 2016
Wara li issa ghaddew ftit jiem mill-mawra tal-banda taghkom gewwa Sqallija nixtieqe nesprimi ftit mill-hsibijiet taghna maghkom. Bhala zewg bandisti li hadna sehem maghkom f'din il-mawra inhossuna kburin li permezz tas-Socjeta' taghkom ghamiltu unuri lil Malta u lil Birzebbuga barra minn xtutna. L-professjonalita' li wrejtu fil-gurnata tal-programm kienet wahda tajba hafna u konvint li halliet impressjoni tajba fuq dawk kollha li attendew ghall-programm. Il- performance kienet tajba hafna u n-nies deheru li hadu pjacir.

Nixtieq ukoll naghti l-prosit kbir lil organizzaturi ghal mawra eccellenti ta tliet ijiem. L-organizzazzjoni kient tajba hafna u l-affarijiet imxew kif jghidu l-ingliz "like clockwork". L-ghazla tal-lukabda u tal-excursions kienu tajbin hafan u ahna hadna gost hafna. Biex ma nsemmix ukoll kif ahna hassejna ruhna milqughin minnkom avolja ahna ma ahniex mill-akwati ta Birzebbuga.

Nixtieq nerga nfahhar t-tim kollu tal-Banda taghkom specjalment lil Andy li organizzaw din il-mawra tant tajjeb u prosit tmur ukoll ghal agenzija tal-ivvjaggar li mexxiet tajjeb hafna tul dawn it-tlitt ijiem.

Grazzi mill-gdid talli tajtuna l-opportunita l nkunu parti minn din l-esperjenza.


Martin U Luke Camilleri

Derek Mifsud Speranza

19th Oct 2016
Would like to take this opportunity in to say PROSIT to our president Mr Alex Caruana for the well organised trip to Scicly . On arrival at Riposto we were welcomed by the Mayor of this beautiful small town, were our Band played some music which was appreciated by all those present. It was a journey which I am sure was enjoyed by all those who came. . Thank you for this beautiful and memorable trip.

Jayden

3rd Aug 2016
Proset tassew lill kull min kien involut biex jaghmel iz-zewg sorprizi tal-festa ta' din is-sena. L-imrewha u l-Iljun vera sbieh.

C.Mifsud

3rd Aug 2016
Proset tassew lill ghaqdiet fi hdan is-Socjeta ghaz-zewg sorprizi li saru din is-sena.

ILJUNIST

3rd Aug 2016
Proset hafna lill Kummissjoni Armar tal-Imrewha vera sabieha u proset lis-Sezzjoni Zghazagh Iljuni tal-Iljun artistiku li ghamlu din is-sena. Zewg sorprizi li ser jitgawdew mill-poplu ta' Birzebbuga ghas-snin li gejjin.

Lionheart

21st Jun 2015
Prosit KBIRA lis-Sezzjoni Zghazagh Iljuni tal-BBQ li ghamlu fl-20 ta' Gunju fuq il-bejt tal-kazin. Kien hemm atmosfera tassew sabiha u ikel tajjeb. M'ghandix dubju li biex ghamiltu attivita bhal din kellkom hafna xoghol u ma kinietx facli ghalikom pero m'ghandix dubju ukoll li ghamiltu success kbir ax gbitu habel wiehed. Komlpu sejrin hekk ghax qeghdin taghmlu unur kbir li-socjeta li tant ghandna ghal qalbna!!!! Viva tal-Iljun u Viva San Pietru l-Princep tal-Appostli!

andriy theuma

6th May 2015
prosit

Marianne Testa

3rd Mar 2015
Proset lil kull min ha sehem nhar is-sibt 21 ta' Frar 2015 fl-Akkademja. Grazzi u proset.

Miriam Cassar

23rd Feb 2015
Most enjoyable evening. Congratulations and well done.

Joe Baldacchino

23rd Feb 2015
Prosit lil kumitat , bandisti, kor u kulhadd tal-lejla sabiha li ghamiltu

Proset

22nd Jan 2015
Nixtieq nghid proset lil din is-Socjeta tal-quddiesa veru sabieha li saret fl-okkazzjoni tal-25 sena anniversarju.

Proset ukoll tar-Rigal vera sabieh li tajtu lill Parrocca.

Komplu sejrin hekk

A. Mifsud

26th Dec 2014
Nixtieq nawgura l-Milied u s-Sena t-Tajba lill Membri u Volontiera kollha tas-Socjeta'.

Issa li qed niccelebraw il-25 Sena Anniversarju ghandna quddiemna sena mimlija attivitajiet u hidma li ma tispiccax, imma naf li fl-ahhar mill-ahhar ser ikollna r-rizultati li nixtiequ.

L-Iljun

2nd Nov 2014
Nixtieq nghid prosit kbira li z-zghazagh tal Halloween Part kbir li ghamlu! Prosit ibqghu sejrin hekk! Viva San Pietru u Viva l-Kbar tal-Iljun!

Henry Bonnici

4th Nov 2013
Nixtieq nejghd grazzi mill-qalb lil kull min ta sehmu fil-kumitat precidenti. Grazzi tmur lis-Sur Jason Vella u kif ukoll is-Sur Robert Baldacchino, qatt mu sa jintesa
ix-xoghol li wetqu ghall-gid tal-kazin. Nawgura lis-Sur Emanuel Zammit li hu il-President il-gdid taghna.Awguri tmur ukoll lis-Sur Walter Pace it-tezorier.

Andy Mifsud

4th Nov 2013
Nixtieq nirringrazja li-sur Jason Vella u lis-sur Robert Baldacchino tal-gid siewi li ghamlu lis-Socjeta' waqt dmirhom bhala President u Kaxxier tas-Socjeta'.

Min hawn nawgura lill-shabi tal-kumitat il-gdid l-hidma t-tajba biex b'hekk naraw is-Socjeta' tikber aktar, kemm fit-taghlim tal-muzika, kif ukoll bhala Socjeta' ingenerali. Jekk nahdmu flimkien nergu naraw rizultali tajbin bhal ma kienet din is-sena.

Kazin tal-Banda jirrekjedi hafna xoghol u sagrificcju mma jekk kulhadd jghin u nigbdu habel wiehed, l-piz jinqasam u hadd ma jbati. Inheggeg lill-kull min jixtieq jinghaqad ma' Kummissjoni jew Sezzjoni fi hdan is-Socjeta' jew jixtieq jghin lis-Socjeta' mil-ftit li jista, jaghmel kuntatt mal-Kumitat.

Il-bieb miftuh ghal kulhadd u ahna nilqghuh b'idejna miftuhin.
next >


sponsorjat minn
Advert


copyright Soc Fil San Pietru 2014 designed & created by eosArtscopyrightlegal disclaimerprivacy policy cms